XTM - Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã, Thành phố Hà Tĩnh có 2 xã Thạch Môn và Thạch Đồng nằm trong diện sáp nhập trong đợt này. Trong 2 ngày 24,25/7/2019, xã đã thực hiện việc lấy ý kiến cử tri về sáp nhập xã

Trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương của cấp trên mặc dù thời gian hết sức gấp rút,nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở nên việc lấy ý kiến cử tri về sáp nhập 2 xã Thạch Môn – Thạch Đồng diễn ra khá thuận lợi.

 

             

             

             

          Các Nhà văn hóa các thôn được trang trí rợp cờ để đón ngày cử tri đi bỏ phiếu ý kiến nhập xã

UBND xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời giải thích cho nhân dân hiểu được mục đích, lợi ích cũng như phương án sáp nhập 2 xã Thạch Đồng và Thạch Môn, đồng thời tiến hành lập danh sách cử tri và hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri đảm bảo thời gian quy định.

Ngày 24,25/7/2019, xã Thạch Môn đã tiến hành lấy ý kiến của cử tri về sáp nhập xã. Nhìn chung công lấy ý kiến được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo thời gian. Trong đó toàn xã Thạch Môn có 2.249 cử tri tham gia lấy ý kiến và đã có 2.243 cử tri đồng ý chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 99,64%.

               Xã Thạch môn tổ chức hội nghị tổng kết công tác lấy ý kiến của nhân dân về sáp nhập xã

Qua kết quả lấy phiếu ý kiến cử tri cũng thể hiện sự đồng thuận thống nhất cao của người dân 2 xã với chủ trưởng của Đảng và nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Môn
 Liên kết website
Thống kê: 22.211
Online: 4