Thông báo về việc triển khai thu các loại quỹ năm 2017

Căn cứ Quyết định số 1153/2002/QĐ-UBND tỉnh Ngày 21/05/2002 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy chế hoạt động quỹ bảo trợ trẻ em trên địa bàn Hà Tĩnh.

          Căn cứ quyết định số 801/2002/QĐ-UBND tỉnh ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy chế, thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

          Thực hiện Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 10/5/1997 của chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập và hoạt động của quỹ phòng chóng bão lụt của địa phương và Quyết định số 2343/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 19/6/2015

          Thực hiện thông báo số 61/TB-UBND ngày 09/07/2012 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc vận động thu quỹ đền ơn đáp nghĩa.

          Thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Thạch Môn về việc thực hiện thu chi ngân sách. Quyết định của UBND xã Thạch Môn về việc giao nhiệm vụ thu-chi ngân sách xã năm 2017

          Nay Uỷ ban nhân dân xã Triển khai thu các loại quỹ năm 2017 cụ thể như sau:

          * Quỹ Bảo trợ trẻ em:

          - Mức thu 10.000Đ/người đối với những người trong độ tuổi lao động miễn cho các đối tượng là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người tàn phế mất sức lao động, học sinh - sinh viên, hạ sỹ quan - chiến sỹ đang hưởng phụ cấp

          - Đối với hưu trí: Mức thu 1/2 ngày lương BHXH

          - Cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang: Mức thu 1 ngày lương

          * Quỹ An Ninh Quốc Phòng:

          - Đối với hộ Gia đình: Mức thu 40.000Đ/1 hộ gia đình, miễn cho các hộ gia đình có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, hộ gia đình người cao tuổi (Riêng hộ chỉ có người cao tuổi), hộ neo đơn, và hộ nghèo trên địa bàn.

          - Đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn mực thu tối thiểu là 500.000Đ/Doanh nghiệp đang hoạt động.

          * Quỹ Phòng chóng thiên tai

          - Mức thu 15.000Đ/ người đang trong độ tuổi lao động và miễn cho thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh. cha-mẹ-vợ hoặc chồng của liệt sỹ, quân nhân làm việc trong lực lượng vũ trang có thời hạn được hưởng phụ cấp, sinh viên - học sinh, người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên. các thành viên hộ nghèo, cận nghèo, và các hợp tác xã không có nguồn thu.

          - Đối với Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước mức thu 01 ngày lương/Người/Năm theo mức lương cơ bản

          - Đối với doanh nghiệp: Mức thu 0.02% trên vốn điều lệ

          - Đối với người lao động trong doanh nghiệp: Thu một ngày lương theo mức lương tối thiểu Vùng

          *Quỹ đền ơn đáp nghĩa:

          - Mức thu 15.000Đ đối với người trong độ tuổi lao động, miễn cho các đối tượng là Học sinh - Sinh viên, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người đang hưởng lương hưu, người mất sức lao động, tàn tật, hộ nghèo.

          - Mức thu 30.000Đ đối với lao động trong doanh nghiệp.

          - Mức thu 1 ngày lương đối với cán bộ là công chức - viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước.

          Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện cho quỹ.

          Địa điểm thu: Tại hội quán thôn

          Thời gian thu các xóm sẽ thông báo lịch cụ thể sau

Thông báo số tiền quỹ của hộ gia đình phải đóng như sau:

TT

Các loại quỹ phải thu

Số khẩu trong hộ

Số khẩu phải thu

Thành tiền

1

Quỹ An ninh quốc phòng

2

Quỹ Phòng chống thiên tai

3

Quỹ Bảo trợ trẻ em

4

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

5

Nợ năm 2016

Cộng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Môn
     Liên kết website
    Thống kê: 22.252
    Online: 7