TIỂU SỬ LÃNH ĐẠO

1.  Đ/c Trần Hồng Cẩm

     -   Sinh năm: 1962

     -   Quê quán: Thôn Tiền Tiến – xã Thạch Môn – thành phố Hà Tĩnh.

     -   Quá trình công tác:

         +  Từ năm 1989 – 1994: Đảng ủy viên, Đại biểu HĐND xã khóa XIV, kiêm xã đội trưởng.

         +  Từ năm 1994 – 1999:  Đại biểu HĐND xã khóa XV, giữ chức phó chủ tịch HĐND xã.

         +  Từ năm 1999 – 2000:  giữ chức phó chủ tịch HĐND xã khóa XVI.

         +  Từ năm 2000 – 2003:   Đại biểu HĐND xã khóa XVI, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy, kiêm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

         +  Từ năm 2003 – 2005:    giữ chức Phó bí thư Đảng ủy, kiêm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, trưởng ban tuyên giáo.

         +  Từ 10/2005 – 9/2009:  Giữ chức phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã.

         +  Từ 10/2009 – 11/2009:  Giữ chức bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã.

         +  Từ 12/2009 – 6/2011:  Giữ chức bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã.

         +  Từ 7/2011 – nay:  Giữ chức bí thư đảng ủy xã.

2.  Đ/c Trương Khánh Thanh.

     -   Sinh năm: 19/12/1960

     -   Quê quán: Thôn Thanh Tiến – xã Thạch Môn – thành phố Hà Tĩnh.

     -   Quá trình công tác:

         +  Từ 2/1996 – 5/1998:  Đảng ủy viên, Đại biểu HĐND xã, PBT Đảng ủy xã.

         +  Từ 6/1998 – 10/2000:  Đảng ủy viên, Đại biểu HĐND xã, Trực Đảng ủy xã.

         +  Từ 11/2000 – 6/2008:  Đảng ủy viên, Đại biểu HĐND xã, PCT UBND xã.

         +  Từ 7/2008 – 5/2011:  PCT UBND xã, Thường trực đảng ủy xã.

         +  Từ 6/2011 – 5/2015:  Thường trực đảng ủy, chủ tịch HĐND xã.

         +  Từ 6/2015 – nay:  Phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã.

3.  Đ/c Nguyễn Tuấn Anh:

      -   Sinh năm: 11/3/1969

      -   Quê quán: Thôn Quyết Tiến – xã Thạch Môn – thành phố Hà Tĩnh.

      -   Quá trình công tác:

        +  Từ 1987– 1989:  Bí thư chi đoàn thôn QuyếtTiến xã Thạch Môn.

        +  Từ 1989– 1/2000:  Phó Bí thư đoàn xã Thạch Môn.

        +  Từ 4/2000 – 2004:  Ủy nhiệm thu UBND xã Thạch Môn.

        +  Từ 2004 – 2011:  Trưởng Ban nông nghiệp UBND xã Thạch Môn.

        +  Từ 6/2011 – 7/2014:  Phó chủ tịch UBND xã Thạch Môn.

        +  Từ 7/2014 – nay:  Phó bí thư  đảng ủy, chủ tịch UBND xã Thạch Môn.

1. Nhiệm vụ của Đảng ủy xã:

+ Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất;nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ.

+ Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnhđạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã.

+ Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ xã.

+ Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương của Ban chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và các chi bộ trực thuộc.

2. Nhiệm vụ của HĐND xã:

+ Triệu tập, chủ toạ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã, phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

+ Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyế các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân xã.

+ Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố.

+ Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị củaUỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

3. Nhiệm vụ của UBND xã:

+ Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với côngtác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân trong việc thực hiện chính sách, phápluật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Uỷ ban nhân dân xã.

+ Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã hoạt động có hiệu quả.

+ Ngăn ngừa, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức trong bộ máy chính quyền địa phương; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể nhân dân ở xã.

+ Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệmvụ theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của trưởng, phó thôn theo quy định của pháp luật.

+ Báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân Thành phố.

+ Triệu tập và chủ toạ phiên họp của Uỷ ban nhân dân xã.

+ Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức.

Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Môn
 Liên kết website
Thống kê: 20.771
Online: 5