SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐẢNG ỦY

  - Địa chỉ: Đường Đồng Môn – xã Thạch Môn – TP Hà Tĩnh.

  - Số điện thoại: 02393.883.448

  - Hộp thư điện tử: Duthachmon.tuht

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Trần Hồng Cẩm

Bí thư Đảng ủy

02

Trương Khánh Thanh

Phó Bí thư TT Đảng ủy

03

Nguyễn Tuấn Anh

Phó Bí thư Đảng ủy

04

Trần Thị Hiền

Văn phòng Đảng ủy

Nhiệm vụ:

+ Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất;nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ.

+ Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnhđạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã.

+ Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ xã.

+ Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương của Ban chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và các chi bộ trực thuộc.

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Trương Khánh Thanh

Chủ tịch HĐND

02

Phạm Phú Quốc

Phó chủ tịch HĐND

03

Nguyễn Tuấn Anh

Chủ tịch UBND

04

Nguyễn Văn Đông

Phó chủ tịch UBND

05

Phạm Quốc Thế

Ủy viên UBND

Nhiệm vụ:

+ Triệu tập, chủ toạ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã, phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

+ Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyế các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân xã.

+ Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố.

+ Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị củaUỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

 

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Đặng Văn Luân

Chủ tịch UBMTTQ

02

Trần Xuân Dũng

Phó chủ tịch UBMTTQ

   

 

 

Nhiệm vụ:

+ Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với côngtác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân trong việc thực hiện chính sách, phápluật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Uỷ ban nhân dân xã.

+ Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã hoạt động có hiệu quả.

+ Ngăn ngừa, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức trong bộ máy chính quyền địa phương; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể nhân dân ở xã.

+ Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệmvụ theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của trưởng, phó thôn theo quy định của pháp luật.

+ Báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân xã và Uỷ ban nhân dân Thành phố.

+ Triệu tập và chủ toạ phiên họp của Uỷ ban nhân dân xã.

+ Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức.

 

HỘI NÔNG DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Trần Văn Đảm

Chủ tịch

02

Nguyễn Thị Thanh

Phó chủ tịch

03

Trần Thị Mai

Ủy viên Ban thường vụ

HỘI PHỤ NỮ

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Nguyễn Hoa Phượng

Chủ tịch

02

Trần Thị Hà

Phó chủ tịch

03

Trương Thị Thanh Trang

Ủy viên Ban thường vụ

HỘI CỰU CHIẾN BINH

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Nguyễn Tiến Đức

Chủ tịch

02

Trần Đình Đàn

Phó chủ tịch

03

Nguyễn Tiến Ninh

Ủy viên Ban thường vụ

ĐOÀN THANH NIÊN

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Trần Thị Cúc

Bí thư Đoàn Thanh niên

02

Trần Quốc Bảo

Phó bí thư Đoàn Thanh niên

03

Lê Thị Trà Giang

Ủy viên Ban thường vụ

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI:

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Nguyễn Văn Hựu

Chủ tịch

02

Nguyễn Minh Nhơn

Phó chủ tịch

03

Nguyễn Văn Sâm

Ủy viên Ban thường vụ

Nhiệm vụ của UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội:

+ Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của tổ chức mình.

+ Cùng Ban Thường trực (Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc), Ban Thường trực (4 tổ chức đoàn thể) xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể ở thôn.

+ Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể xã vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốcphòng, hiệp thương bầu cử xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ tại xã và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội đã đề ra.

+ Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

+ Chỉ đạo việc lập kế hoạch kinh phí, chấp hành, quyết toán kinh phí hoạt động và quyết định việc phân bổ kinh phí hoạt động doNhà nước cấp đối với tổ chức mình.

+ Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình.

+ Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo với cấp uỷ xã và các tổ chức đoàn thể Thành phố về hoạt động của tổ chức mình.

+ Chỉ đạo việc xây dựng quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; chỉ đạo hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảm bảo theo đúng quy chế đã xây dựng.

Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Môn
 Liên kết website
Thống kê: 20.768
Online: 3