(Số liệu cập nhật đến ngày 31/12/2017)

TT

NỘI DUNG

SỐ LIỆU

I

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (ha)

 552,89

 

II

DÂN SỐ

 

1

Tổng số hộ dân ( Hộ )

      903

2

Tổng dân số (dân số quy đổi)

Dân số thường trú ( người )

    3.135

3.135 

3

Mật độ dân số ( Người/km2 )

        570

4

Số trẻ em được sinh ra trong năm

     + Trong đó: Sinh trên 2 con

     + Tỷ lệ sinh trên 2 con (%)

         63

            13

        20,06

5

Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số (%)

        0.8

III

LAO ĐỘNG

 

1

Số người trong độ tuổi lao động

       1.601

2

Lực lượng lao động đang làm việc (người)

     + Nông, lâm nghiệp, thủy sản (người)

     + Công nghiệp, xây dựng (người)

     + Thương mại, dịch vụ (người)

      

       

      

     

3

Cơ cấu lao động trong các ngành (%)

     + Nông, lâm nghiệp, thủy sản (%)

     + Công nghiệp, xây dựng (%)

     + Thương mại - dịch vụ (%)

   0

         

       

        

Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Môn
 Liên kết website
Thống kê: 20.729
Online: 2